ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:24  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:22  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,12:55  อ่าน 651 ครั้ง
รายละเอียด..