คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉันทลักษณ์ บุดดีเคน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐธิดา เครือภูงา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิตติ อาสนา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจตุพล เกษเสนา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต การุณเกียรติ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนภร โกวิทวัฒนกิจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา โนแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉัตรชนก กุลต้น
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชนันทน์ ยาดี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา นามโครต
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภัทร นามวัน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุตคาม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพย์สุดา รูปน้อย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์ปภัทร์ สอนพิมพ์ดี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวลีลักษณ์ พรบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิภา เค้าสิม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภานักเรียน เขต1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5