คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสายชล สิงห์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ กิ่งเมืองเก่า
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย กระแสร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมรันทร์ หาญสุริย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี สุวรรณประทีป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช สารแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จัตุภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธธิดา ดิลกกัลยากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเสฎฐ์ ศรีสโมสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา (วัดป่าชัยวัน)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,(ผุยเหง้า)
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา (วัดจอมศรี)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลรัตน์ พรมตุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ ชินโชติกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ บุญภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน