กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดรุณี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรวมพร
ครูชำนาญการ

นายปิยะ
ครู

นางสาววัลลี
ครู