กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลลี จ่าสอน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปิยะ สิมลาโคตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรวมพร ชาญวิรัตน์
ครูชำนาญการ

นางศรัณย์ชนก อดทน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายพิชิตพล หอมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภลิณี กอแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mrs.Marissa Nunez Penalasa
ครูอัตราจ้าง