กลุ่มสาระฯศิลปะ

เวคิน ยุพานิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ