กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิชาญ ศรีสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเวคิน ยุพานิช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิจิตรา ศรีสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1