กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิริยา ชาสำโรง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ