กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกิริยา ชาสำโรง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายชัยชนะ เสนามนตรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุรีรัตน์ ต้นสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1