กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมาภรณ์ ชินสีดา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภาวี วอยพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมันทนา ไทธานี
ครูชำนาญการพิเศษ