กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมาภรณ์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภาวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมันทนา
ครูชำนาญการพิเศษ