กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุปผา แก่นแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมาภรณ์ ชินสีดา
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิภาวี วอยพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนัฐฐิณี พิมพาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1