กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ทิพย์ฤาตรี
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวราภรณ์ บุญภา
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริลักษณ์ สมีแจ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1