กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิตยา สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุวรรณิดา
ครู

นายคณา ทิพย์ฤาตรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางธัชกร ศิริสุริยเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2