กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิวาส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางกลยาณีย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณิดา
ครู

นายคณา
ครู