ปฐมวัย

นางสาวเบญจมาศ
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธนากาญจน์ พาเหมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปวีณา ศรีกุลวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกนกวรรณ คุณศักดื์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1