คณะผู้บริหาร

นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา