คณะผู้บริหาร

นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฏ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0991695699
อีเมล์ : promla2017@gmail.com