ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ จักรเสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๕ - ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช มหานาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.เลิศ พรหมกัณฑ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ สุวงค์จันทร์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสายชล สิงห์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ - 24 ต.ค. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฏ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน 2565