ภาพกิจกรรม
เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School)
ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ฝ่ายสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนต่างๆ ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่ กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ฯ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่
1.ฐานเรียนรู้ ปลุกจิต นักจัดการ (ขยะ)
2. ฐานเรียนรู้ ปั้นใบไม้ให้เป็นดิน
3. ฐานเรียนรู้ มากินผักพอเพียง
4. ฐานเรียนรู้ เลี้ยงไก่เหลือขอ
5. ฐานเรียนรู้ น้ำยา ปลูกรักษ์
6. ฐานเรียนรู้ น้ำหมักปราบมาร
7. ฐานเรียนรู้ ธนาคารฝากไม่มีถอน
8. ฐานเรียนรู้ ขยะสอนอะไรเรา
ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนด้านการจัดอบรมบุคลากรประจำศูนย์ฯ มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ นิทรรศการประกอบฐานการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ฯ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,14:43   อ่าน 871 ครั้ง