ภาพกิจกรรม
งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียนครูประจำปีการศึกษา 2562
          วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ วันดอกพะยอมบาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญณี แนรอท อาจารย์สอนประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณพ่ออุบล กินบุญ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เข้าร่วมในพิธี
          นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนของกระแสโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ดังนั้นการปฎิรูปการศึกษาจึงเป็น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานได้ปรับโฉมใหม่ด้านการศึกษาภายใต้แนวคิด “SRITHAN SMART” ศรีฐาน สมาร์ท ซึ่งประกอบด้วย SPONGE (การซึมซับ) , MINDSET (กระบวนการคิด) , RESPOND(ความรับผิดชอบ) ,TECHNOLOGY (เทคโนโลยี) ,ALTERNATIVE(ทางเลือก) โดยบูรณาการ 5 + 1 ได้แก่ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เพื่อเผื่อแผ่กตัญญู และ + สำนึกรักท้องถิ่น
สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการวันดอกพะยอมบาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็นการรวบรวมความรู้ความสามารถที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนนำเสนอต่อสังคม / ชุมชน รวมทั้งให้นักเรียนได้พัฒนาและมีประสบการณ์นอกเหนือนอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตลอดการเรียนประจำปี 2562 สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เป็นการคิดสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร ทั้งนี้ได้นำกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการวันดอกพะยอมบานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ซุ้มปฐมวัย อนุบาลมัดย้อมมัดใจ , ป.1ขวดแปลงร่างกระถางแสนสวย , ป.2 นักคิดสมองใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม , ป.3 สามเกลอเจอไข่ , ป.4 ถั่วแปลงกายสีรุ้ง , ป.5 ถุงผ้ารักษ์โลก , ป.6 ปุ๋ยหมักมูลไก่ ปลอดภัยไร้สารเคมี , ม1.เด็กยุคใหม่สไตล์ 4.0 , ม.2 อกไก่ม้วนวิบวับ , ม.3 ผักปลอดสารพิษชีวิตสดใส , ซุ้มการจัดการเรียนการสอน SBMLD ดนตรี กีฬา โปรแรมเมอร์ และซุ้มสตาร์บาร์เบอร์ ตัดแต่งทรงผม และนายกเทศมนตรียังได้เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งใหม่อีกด้วย
          ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเน้นย้ำถึงผู้ปกครองในการดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ประการสำคัญ คือ การปลูกฝังวิธีคิด ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วม เนื่องจากครูไม่ใช่เป็นผู้สอนทั้งหมด การดูแลเด็กต้องอยู่ที่ผู้ปกครองด้วย ดังนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต้องช่วยกันเป็นผู้สร้างให้เด็กหาความรู้ต่อไปในวันข้างหน้า สร้างบุคลิกให้เด็กมีการใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีบุคลิกที่แตกต่าง ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ทำ หรือ อยากรู้ อยากทำ อยากสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาบุตรหลานให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองในการนำพาประเทศชาติพัฒนาต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,22:43   อ่าน 165 ครั้ง