ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ระดับชั้น อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ระดับชั้น อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562

**ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจโรงเรียนให้ดูแลบุตรหลาน และเราจะร่วมมือกันเตรียมความพร้อมเด็กให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สร้างฐานชีวิตให้แข็งแรงสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และ +1 สำนึกรักท้องถิ่น) ตามนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น**

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,09:21   อ่าน 102 ครั้ง