คณะผู้บริหาร

นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน