ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
อนุบาล
ระดับชั้น ป.1-ป.3
ระดับชั้น ป.4-ป.6
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น