พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา

ระดับปฐมวัย (5-6 ขวบ)

"เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเน้นเรียนรู้ 
สนุกอยู่อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

 

ระดับปฐมวัย (5-6 ขวบ)

"ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ (ป.1-3) อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณเป็น (ป.4-6)
มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการคิด มีทักษะการแก้ปัญหา มีทักษะด้านชีวิตควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
(5+1 นโยบายและค่านิยม ค่านิยม 12 ประการ) และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมตามวัย"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

"ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณเป็น มีทักษะการสื่อสาร
มีทักษะการ
คิด มีทักษะการแก้ปัญหา มีทักษะด้านชีวิตควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
(5+1
นโยบายและค่านิยม 12 ประการ) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมี
ทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อการมีงานทำในอนาคต"