วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ระดับการศึกษาปฐมวัย

"เต็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เน้นเรียนรู้

สนุก อยู่อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิต เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3)

"โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จัดการศึกษา

อย่างเป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น ผู้เรียนมีคุณภาพ เน้นคุณธรรม

นำทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ระดับการศึกษาปฐมวัย

"สนุกในการเรียนรู้ อยู่อย่างมีความสุข"

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3)

"เป็นคนดี มีทักษะด้านชีวิตและอาชีพ"