ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน (ท.ข.ก.๑๔)ได้ขออนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ของหมู่บ้านศรีฐาน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ไร่ ๑งาน ๒๓ตารางวาสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑/๗๔ซ. ๕ ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐ โทรศัพท์/แฟกซ์ ๐-๔๓๒๓-๖๙๗๘
             วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๕ เทศบาลเมืองขอนแก่นในสมัยนั้น ได้แต่งตั้ง นายสันติ จักรเสน มาเป็นครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๓๐ คน มีครูทั้งหมด ๑๔ คน นักการภารโรง ๑ คน                                                                                                     
             วัน ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ เทศบาลเมืองขอนแก่นได้แต่งตั้ง นายวิรัช มหานาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มาเป็นอาจารย์ใหญ่และแต่งตั้ง นางงามพักตร์ เจริญไวย์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มีครูทั้งหมด ๒๕ คน ลูกจ้าง ๒ คน นักการภารโรง ๒ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๔๑
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เทศบาลเมืองขอนแก่น ได้เลื่อนฐานะเป็นเทศบาลนครขอนแก่น มีนายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เป็นนายกเทศมนตรี วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ ได้แต่งตั้ง จ.อ.เลิศ พรหมกัณฑ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และแต่งตั้ง นายถาวร เหลาต้น มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการวัดป่าชัยวัน ได้ยกที่ทิศเหนือของอาคารชั้นอนุบาล จำนวน ๓ ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา รวมปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา