ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
09 พ.ค. 65 อนุบาล 2 และนักเรียนที่เข้าระหว่างปี
ทดสอบพื้นฐาน และมอบตัวนักเรียน เวลา 08.30 - 10.00 น.
โรงอาหาร/ชุดนักเรียน
09 พ.ค. 65 ระดับชั้น ป.1 และนักเรียนประถมที่เข้าระหว่างปี
มอบตัวนักเรียน เวลา 10.20 - 12.00 น.
โรงอาหาร/ชุดนักเรียน
09 พ.ค. 65 ระดับชั้น ม.1 และนักเรียนมัธยมที่เข้าระหว่างปี
มอบตัวนักเรียน  เวลา 13.00 - 14.30 น.
โรงอาหาร/ชุดนักเรียน
07 พ.ค. 65 ประกาศผลสอบและแจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1
http://www.srithan.ac.th/
06 พ.ค. 65 สอบวัดพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1


อาคารศรีคูน / ชุดนักเรียน